Uzskaite

Uzturiet ierakstus, lai novērstu trokšņu izraisītu dzirdes zudumu.

Precīzu un pilnvērtīgu ierakstu uzturēšana ir vairāk nekā juridisks nosacījums, tā ir laba biznesa prakse.

Vai esat dokumentējis to, kas ir izdarīts, lai novērstu trokšņu izraisītu dzirdes zudumu?

 • Dzirdes zuduma novēršanas programma

  Ja darba devēji dokumentē, kā un kad viņi ir ieviesusi katru dzirdes zuduma novēršanas programmas elementus, viņi var labāk ievērot Eiropas Savienības Direktīvas 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni) prasības.

  Turklāt labi uzturēti ieraksti var nodrošināt pierādījumus, lai palīdzētu darba dēvējam precīzi izsekot darbinieku dzirdei laika gaitā, un, ja nepieciešams, reģistrēt ar darbu saistītu trokšņu izraisītu dzirdes zudumu gadījumus un/vai atbildēt uz darbinieku kompensāciju prasībām.

Galvenie secinājumi

  • Atbilstoša to darbību dokumentēšana, kas veiktas, lai novērstu trokšņu izraisītu dzirdes zudumu, sniedz priekšrocības gan darba devējam, gan troksnim pakļautajam darbiniekam.
  • Pilnvērtīgi un precīzi ieraksti ir nepieciešami, lai noteiktu, vai dzirdes robežvērtības nobīdes ir saistītas ar darbu.
  • Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni) ir noteikts, ka darba devējiem ir jādokumentē atbilstoša riska novērtējuma iznākums, tostarp ekspozīcijas mērījums kopā ar veselības uzraudzības informāciju.
  • Laba uzskaite atvieglo darba devēju iespējas novērtēt savu dzirdes zuduma novēršanas programmas efektivitāti.

Darba sākšana ar uzskaiti

 • Daudzi uzņēmumi pieņem filozofiju “dokumentēt visu”, bet citi reģistrē tikai nepieciešamo. Neskatoties uz papildu pūlēm, kādas ir nepieciešamas, lai dokumentus visas darbības, kādas ir veiktas, lai samazinātu darbinieku pakļaušanu bīstamam troksnim, šāda rīcība var palīdzēt stiprināt darba devēja spēju uzrādīt savas dzirdes saglabāšanas programmas efektivitāti gadījumos, ja veic pārbaudi, auditu vai programmas novērtēšanu.

 • Apsveriet, vai dzirdes saglabāšanas programmas ieraksti tiks uzturēti elektroniski, uz papīra vai abos veidos un vai ieraksti tiks uzglabāti vienotā datubāzē vai citā vietā. Labi definēts process, kas tiek konsekventi ievērots, palīdz samazināt ierakstu nozaudēšanas iespējamību un var palielināt datu derīgumu.

 • Katram informācijas veidam, kas ir iekļauts dzirdes saglabāšanas programmas ierakstos, darba devējam ir jāizlemj, kurs uzņemas atbildību par datu apkopošanu un kurš varēs skatīt ierakstus, kad tie ir saglabāti. Izsniedzot atļauju piekļūt ierakstiem tikai tiem, kuriem ir nepieciešams pārskatīt datus programmas pārvaldības nolūkos, samazina iespējamību, ka ieraksti tiek sabojāti kādā veidā vai dati tiek netīšām izmainīti vai izdzēsti.

 • Tā kā dzirdes saglabāšanas programmas ierakstos var būt iekļauta konfidenciāla veselības informācija, ieteicams šos ierakstus aizsargāt, lai palīdzētu aizsargāt individuālo darbinieku konfidencialitāti un nodrošinātu, ka tikai tie, kuriem ir atbilstoši akreditācijas dati, var piekļūt sensitīviem datiem. Turklāt var būt pieejami piemērojami datu vai veselības konfidencialitātes noteikumi, kas nosaka kā informācija tiek uzglabāta, tai piekļūst un to pārsūta, tāpēc noteikti sazinieties ar juriskonsultu un nodrošiniet pilnvērtīgu atbilstību šādiem noteikumiem un nosacījumiem.


Kas ir nepieciešams?

Vispārīgi runājot, individuāla darbinieka veselības uzraudzības ieraksti ir jāuztur atbilstoši valsts tiesību aktiem vai medicīnas praksei. Apsvērumu piemēri


 • Atjaunināts kopsavilkums par jebkādiem iepriekšējiem veselības uzraudzības ierakstiem
 • Datu pieejamība turpmākai atsaucei
 • Stingras konfidencialitātes nodrošinājums starp darbinieku un ārstu
 • Piekļuve personas datiem tikai tiem, kam tas ir nepieciešams

Uzglabājamo dzirdes pārbaudes ierakstu veidi


 • Darbinieka vārds, uzvārds un amats
 • Audiogrammas datums
 • Izmeklētāja vārds, uzvārds
 • Audiometra pēdējās kalibrēšanas datums
 • Darbinieka jaunākais trokšņu ekspozīcijas novērtējums
 • Fona skaņas līmeņa mērījumi telpās, kur notiek audiometriskā pārbaude

Uzskaites pamatinformācija

Priekšrocības, kādas tiek iegūtas, ja darbinieki rūpīgi reģistrē to, ko viņi dara, lai novērstu dzirdes zudumu, lielā mērā ir proporcionāli dokumentu precizitātei, pilnvērtīgumam un pieejamībai.

 • Precizitāte

  Vairums lēmumu, kurus pieņem personas, kas pārvalda dzirdes zuduma novēršanas programmas, ir atkarīgi no darba devēju uzturēto datu kvalitātes. Ja dati ietver kļūdas vai ir pārmērīga nepastāvība, lēmumu pieņēmēji var šaubīties par ierakstu precizitāti un programmas konfidenciāla pārvaldība var būt apgrūtināta. Lai tā nenotiktu, izveidojiet spēcīgu ierakstu uzturēšanas procesu un pārbaudiet, vai programmas galvenās personas ievēro šo procesu. Ikvienai personai, kurai ir piekļuve dzirdes zuduma novēršanas programmas ierakstiem, ir jāsaņem apmācība par to, kā saredzēt pazīmes, ka ieraksti nav precīzi vai neatspoguļo to, kas ir ieviests programmā. Turklāt noteikti konsultējieties ar juriskonsultu, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi piemērojami valsts noteikumi un nosacījumiem attiecībā uz to, kā veselības informācija tiek uzglabāta, tai piekļūt un to pārsūta.

 • Pilnvērtīgums

  Ieraksti ir visvērtīgākie tad, ja tie ir pilnvērtīgi un laika gaitā ir konsekventi uzturēti. Tas ir īpaši svarīgi, ja runa ir par audiometrisko pārbaužu datiem. Ja audiometrisko pārbaužu ierakstos ir norādīts, ka darbiniekam ir dzirdes robežvērtības izmaiņas, darba devējs var izlemt veikt turpmāko novērošanu. Trūkstoši ieraksti, neprecīza informācija vai datu iztrūkumi sarežģī darbu audiologam vai ārstam, kas pārskata ierakstus, lēmumu pieņemšanas procesā, un darba devējam var nebūt citas iespējas kā pieņemt, ka dzirdes zudums ir saistīts ar darbu.

 • Pieejamība

  Lai gan ir jāuztur ierakstu drošība, darba devējiem ir jānodrošina ierakstu pieejamība darbiniekiem, viņu pārstāvjiem, dzirdes zuduma novēršanas komandas dalībniekiem, kā arī regulējošo iestāžu inspektoriem vai pārstāvjiem. Lai palīdzētu uzturēt dokumentu kontroli, izveidojiet sistēmu, kurā tikai ierobežots skaits cilvēku, kuriem ir tieša piekļuve ierakstiem, var dalīties ar dokumentu kopijām ar citiem, kuriem tos ir nepieciešams apskatīt.


Papildus pamatinformācijai

 • Ierakstu uzturēšana

  Parasti trokšņu ekspozīcijas mērījumu un dzirdes pārbaužu ieraksti tiek uzglabāti neierobežotu laika posmu.

   

  Apsveriet citu ierakstu uzturēšanu tādu pašu laika periodu, tostarp to dokumentu, kas attiecas uz tālāk norādīto.

  • Darbinieku apmācība
  • Dzirdes aizsarglīdzekļa piemērīšana
  • Trokšņu kontroļu projekti
  • Otoskopiskie rezultāti (ja saistoši)

   

 • Veselības informācijas konfidencialitāte

  Valsts tiesību aktos ir definēts, kā veselības informācija ir jāaizsarga un kā darba devējiem un veselības aprūpes speciālistiem ir jānodod citiem konfidenciāla veselības informācija. Norādes par datu aizsardzību vienmēr skatiet valsts tiesību aktos.

   

  Turklāt noteikti konsultējieties ar juriskonsultu, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi piemērojami valsts noteikumi un nosacījumiem attiecībā uz to, kā veselības informācija tiek uzglabāta, tai piekļūt un to pārsūta.


Vai esat apsvēris?

  • Vai periodiski veicat auditus, lai noteiktu programmas reģistru trūkumus?
  • Vai veidojat vienotu dzirdes zuduma novēršanas programmas dokumentu datubāzi no visām uzņēmumam vietām, lai tai varētu piekļūt galvenie darbinieki?
  • Vai izstrādājat dokumentu pieprasījumu sistēmu, lai tie, kuriem ir nepieciešams pārskatīt galvenos ierakstus, varētu tiem piekļūt?
  • Vai nodrošināt audiometriskos datus ar periodisku dublēšanu un ilgtermiņa uzglabāšanu un pieejamību?

SVARĪGA PIEZĪME.

Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.