3M trokšņu mērīšana

Trokšņu mērīšana ar dzirdes saglabāšanas programmu

Trokšņu mērīšana ir dzirdes saglabāšanas programmas (DzSP) neatņemama daļa. Trokšņu mērīšanas rezultāti ir par pamatu lēmumu pieņemšanai attiecību uz riska samazināšanu un aizsargpasākumu veikšanu.

Vai mums ir nepieciešama dzirdes saglabāšanas programma (DzSP)?

 • 3M noteikšanas risinājumi

  Ja darbinieki jūsu uzņēmumā strādā trokšņainos apstākļos, sāciet ar skaņas (vai trokšņa) mērījumiem. 

  Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni) ir norādīti darba devēju pienākumi aizsargāt savus darbiniekus no trokšņa ekspozīcijas riska. Direktīvā ir definētas trīs dažādas ekspozīcijas darbības vērtības.

  Zemākās ekspozīcijas darbības vērtības (LEAV) LEX,8h = 80 dB(A) un maksimāli 135 dB(C)
  Augstākās ekspozīcijas darbības vērtības (UEAV) LEX,8h = 85 dB(A) un maksimāli 137 dB(C)
  Ekspozīcijas robežvērtība (LV) LEX,8h = 87 dB(A) un maksimāli 140 dB(C)

  Atkarībā no iesaistītā riska līmeņa darba devējiem ir pienākums rīkoties, lai samazinātu trokšņa ekspozīcijas risku. Dzirdes aizsardzība ir jānodrošina darbiniekiem LEAV līmenī un nekādā gadījumā nepārsniedzot UEAV.

  Dzirdes aizsarglīdzekļu loma ir skaidri definēta robežvērtības sasniegšanas kontekstā.

  Trokšņu mērījumi var būt vienkārši vai sarežģīti, un tos ir jāveic kompetentai personai, piemēram, veselības un darba drošības komandai vai konsultantam. Ir pieejami dažādi trokšņu mērierīču veidi atkarībā no trokšņa veida un mērījuma mērķa.

  Mēriet troksni, lai atbildētu uz galvenajiem jautājumiem
   

  • Vai ir nepieciešama dzirdes saglabāšanas programma?
  • Vai mēs varam kontrolēt troksni?
  • Kāds dzirdes aizsardzības līmenis ir nepieciešams?

  Dažas norādes par to, ka troksnis varētu būt problēma jūsu darba vietā
   

  • Darbinieki ausīs dzird zvanošu vai dūcošu skaņu pēc ekspozīcijas lielam skaļumam
  • Troksnis ir tik skaļš, ka darbiniekiem ir jākliedz, lai kolēģi aptuveni 2 metru attālumā varētu sadzirdēt
  • Pēc aiziešanas no darba vietas darbinieki sajūt īslaicīgu dzirdes zudumu

Galvenie secinājumi

  • Dzirdes saglabāšanas programma parasti tiek ierosināta, ka tiek sasniegta augstākā ekspozīcijas darbības vērtība vai dažos gadījumos pie LEAV. Lai uzzinātu vairāk, skatiet valsts noteikumus.
  • Teritorijas uzraudzība ir noderīgs sākumpunkts.
  • Personu uzraudzība (atsevišķa darbinieka trokšņa ekspozīcija) ir nepieciešama, ka darbinieki daudz pārvietojas un trokšņu līmeņi ievērojami atšķiras.
  • Detalizēti trokšņu mērījumi ar oktāvas joslas analīzi var būt nepieciešami trokšņu kontroles risinājumu izstrādei.
 • • Darbības līmenis (DL)

  • Doza

  • Dozimetrs

  • Apmaiņas ātrums

  • Oktāvas joslas analīze

  • Ekspozīcijas darbības vērtības un robežvērtības

  • Skaņas (trokšņa) mērījumi

  • Skaņas līmeņa mērierīce (SLM)
  • Laika svērtais vidējais (LSV)
  • Svērtais

Darba sākšana ar skaņas mērījumiem

 • 3M noteikšanas risinājumi

  1. solis. Veiciet mērījumu, apstaigājot teritoriju
  Mērījums, apstaigājot teritoriju, vai pārbaudes mērījums var būt pirmā darbība augsta riska trokšņu teritoriju noteikšanā. To mērķis ir noteikt vietas, kur pastāv bīstams troksnis. Ja mērītais trokšņa līmenis ir 80 dB(A) vai vairāk, var būt nepieciešami turpmākie mērījumi, lai noteiktu ekspozīcijas risku.

  2. solis. Veiciet skaņas līmeņa mērījumus trokšņainās teritorijās
  Skaņas līmeņa mērījums ir sistemātiska metode skaņas spiediena līmeņa mērīšanai konkrētam aprīkojumam vai uzdevumiem noteiktā teritorijā vai personas tuvumā. Skaņas līmeņa mērījumu veidi
   

  • Pamata mērījums: palīdz darba devējam noteikt trokšņaino vidi, izveidot teritorijas skaņas līmeņu trokšņu karti un noteikt, vai ir nepieciešams plašāks mērījums. Rezultātus var izmantot, lai izveidotu paraugu ņemšanas plānu; novērtēt, cik daudz paraugu nepieciešams paņemt, lai precīzi novērtētu trokšņu līmeņus katrai teritorijai un darba aprakstam.
  • Plašs mērījums: tiek apkopota detalizēta informācija par konkrētiem darba uzdevumiem, teritorijām vai aprīkojumu. Rezultāti ir noderīgi darbinieku trokšņu ekspozīciju noteikšanā, dzirdes aizsardzības uzdevumu noteikšanā, kā arī noteikšanā, uz kuru attiecas un uz kuru neattiecas DzSP.
  • Trokšņu kontroles mērījums: koncentrējas uz tādu iespēju noteikšanu un prioritāšu izdalīšanu, ar ko samazina trokšņu radīto apdraudējumu, izmantojot inženierijas vai administratīvos kontroles pasākumus.

  3. solis. Izveidojiet trokšņu paraugu ņemšanas plānu
  Pamata skaņas līmeņa mērījuma rezultāti un jūsu novērojumi par trokšņu svārstībām darba dienas laikā var palīdzēt izstrādāt plānu, cik daudz mērījumu ir nepieciešams, lai varētu precīzi novērtēt trokšņu ekspozīcijas katrā teritorijā un katram uzdevumam vai darba aprakstam. Vispārīgi vairāk mērījumu ir nepieciešams, ja pamata mērījuma rezultāti ir tuvāk pieļaujamajam trokšņa ekspozīcijas līmenim un ja trokšņa mērījuma rezultātu mainīgums ir augsts. Mazāk paraugu var būt nepieciešams, ja mērījumu skaņas līmeņi ir krietni zem pieļaujamā līmeņa un skaņas līmeņi nav tik mainīgi.
  Norādes par riska novērtējumu un paraugu ņemšanas prasībām skatiet valsts noteikumos.

  4. solis. Uzraugiet darbinieka trokšņa ekspozīcijas
  Mērot darbinieku trokšņa ekspozīciju, laika gaitā ir jānosaka skaņas līmeņu vidējā vērtība. Trokšņa ekspozīcijas uzraudzība bieži vien ir iekļauta kā daļa no plašā skaņas mērījuma. Trokšņa ekspozīcijas uzraudzības mērķis ir noteikt darbinieka 8 stundu darba laika svērto vidējo LEX,8h ekspozīciju vai uzkrāto trokšņa dozu maiņas laikā (personas trokšņa doza). To arī izmanto, lai noteiktu, kā troksnis mainās laika gaitā atbilstoši darba uzdevumam.


Darba sākšana ar skaņas mērierīci

Uzziniet vairāk par trokšņu ekspozīcijas ierīcēm

Skaņas mērierīcēm ir jābūt izturīgām un uzticamām ar programmatūras sistēmu, kas nosaka, nomēra, novērtē un uzrāda jebkādu darba vietas un apkārtējās drošības apdraudējumu.

Skaņas līmeņa mērierīces (SLM) mēra skaņas spiediena līmeni reāllaikā. Darba vietas skaņas mērījumiem ir nepieciešama vismaz universāla mērierīce (2. tipa mikrofons) un specifiski ierīces iestatījumi. SLM var būt ar pamataprīkojumu vai papildu funkcijām un iespējām. 

 • Mēriet un parādiet skaņas līmenī reāllaikā. Šādas ierīces neaprēķina vidējo vērtību un nesaglabā rezultātus.

 • Papildus skaņas līmeņu mērīšanai un parādīšanai profesionālās skaņas līmeņa mērierīces var aprēķināt vidējo vērtību vai laika gaita integrēt skaņas līmeņus. Šī ir svarīga funkcija, jo dzirdes zaudēšanas risks un trokšņa ekspozīcijas robežvērtības tiek balstītas uz mērīto skaņas līmeņu vidējo vērtību. Šīm ierīcēm var arī būt īpaši filtri, lai noteiktu impulsa/ietekmes troksni, vai oktāvas joslas filtri, lai sadalītu skaņas spektru mazākos segmentos.

 • Personīgi trokšņa dozimetri ir pārnēsājamas ierīces, ko valkā darbinieki ilgāku laika periodu maiņas laikā. Paraugu ņemšanas perioda beigās šis instruments automātiski aprēķina laika svērto vidējo vērtību, trokšņa dozu un citus svarīgus rādītājus. Tā ir bieži piekopta prakse darbiniekiem izmantot savu personīgo paraugu ņemšanas ierīci, ja tie bieži maina vietu un/vai trokšņa līmeņi ir mainīgi.

 • Visas skaņas mērierīces ir periodiski jākalibrē. Ieteicams ražotājam vai sertificētai trešajai pusei reizi gadā kalibrēt ierīces, lai garantētu mērierīces precizitāti. Katrā skaņas mērierīces izmantošanas reizē tā ir jāpārbauda ar šādai ierīcei paredzēto akustisko kalibratoru. Skaņas līmeņa rādījumam ir jābūt identiskam katra mērīšanas perioda sākumā un beigās.

 • Trokšņu mērierīces tiek klasificētas pēc tipa vai klases atbilstoši mikrofonu precizitātei. 2. tipa (2. klases) universālās ierīces ir paredzētas ar precizitāti +/- 2 dB. Vairumam dzirdes saglabāšanas programmas trokšņu mērījumu 2. tipa ierīce tiek uzskatīta par piemērotu. Precīzāku 1. tipa ierīci var izmantot inženieri, lai veiktu detalizētākus trokšņa kontroles mērījumus, bet vispārīgi tas nav nepieciešams pamata skaņas līmeņa mērījumiem.

 • Ir pieejamas daudzas mobilo tālruņu un planšetdatoru lietotnes, kas izmantojamas skaņas mērīšanai. Šīs lietotnes var būt noderīgas darbinieku apmācībai par skaņas līmeņiem jūsu telpās un demonstrēšanai, kā skaņas līmeņi atšķiras pēc teritorijas un uzdevuma. Tomēr mobilos tālruņus un planšetdatorus nedrīkst izmantot trokšņu mērījumu veikšanai kā daļu no darba dzirdes saglabāšanas programmas, ja vien netiek izmantots 2. tipa mikrofons un ierīces netiek pārbaudītas pirms un pēc katra mērījuma.


Skaņas mērierīču iestatījumi

 • 3M skaņas mērīšana

  Skaņas līmeņa mērījuma rezultāti ir atkarīgi no izmantotajiem mērījumu iestatījumiem. Visas īpašās prasības skatiet vietējos noteikumos.
  Atbilstošo dzirdes aizsarglīdzekļu izvēlei bieži vien pietiek ar skaņas līmeņa mērījumiem, izmantojot mērierīcē iebūvētos A svērtā un C svērtā filtrus. Šie mērījumi var sniegt noderīgu informāciju par trokšņa parametriem. Aplūkojiet tālāk sniegtos piemērus.

  1. piemērs. Ja atšķirība starp C svērto un A svērto skaņu ir mazāka par 2 (LC – LA ≤ 2), skaņai pārsvarā izmanto augstās/vidējās frekvences.

  2. piemērs. Ja atšķirība starp C svērto un A svērto skaņu ir lielāka par 2 (LC – LA ≤ 2), skaņai pārsvarā izmanto vidējās/zemās frekvences. Jo lielāka atšķirība, jo vairāk zemo frekvenču.

  Šī informācija var būt ļoti noderīga, izvēloties dzirdes aizsarglīdzekļus dažādiem lietošanas veidiem.

  A svērtais
  Dzirdes saglabāšanai skaņas mērierīcēm izmanto filtra iestatījumu, kas zināms kā A svērtais. Kad tas ir darīts, mērījumā iekļautās skaņas tiek ierobežotas līdz skaņas frekvenču diapazonam, kurā cilvēku ausis ir visjutīgākās un pastāv lielāks dzirdes bojājumu risks.

  C svērtais
  C svērtais filtrs vislabāk atbilst subjektīvu skaņu uztveršanai pie augstiem skaņas spiediena līmeņiem, un to parasti izmanto zemāku frekvenču dominējošo skaņu mērīšanai. Šo filtru izmanto arī maksimālā impulsa skaņas mērīšanai, ja to iestata ātrai reakcijai.

  Lēna reakcija
  Skaņas līmeņa mērierīcē redzamais decibelu rādījums ir noteiktā laika mērītā skaņas līmeņa vidējā vērtība. Dzirdes saglabāšanai izmanto zemas reakcijas iestatījumu, kas nozīmē, ka displejā redzamā vērtība ir 1 sekundes vidējā vērtība, kas tika mērīta, kamēr ierīce bija ieslēgta.


Kas ir nepieciešams?

Eiropas Padomes Direktīvā 2003/10/EK nav sniegtas īpašas norādes par to, cik bieži trokšņa mērījumi ir jāatkārto. Parasti riska novērtējums (kas var ietver trokšņu mērījumus) tiek atkārtots vienmēr, kad mainās procesi, procedūras vai ekspozīcijas laiks, kas var izmainīt trokšņa līmenim, kādam tiek pakļauti darbinieki. Daudzi uzņēmumi izvēlas periodiski veikt mērījumus (reizi gadā vai divos gados), lai nodrošinātu, ka visi darbinieki, kas tiek pakļauti trokšņiem, tiek iekļauti dzirdes saglabāšanas programmās.

 • Darba vietas trokšņa ekspozīcija
  Eiropas Padomes Direktīvas 2003/10/EK galvenās prasības
  • Darba devējam ir jānovērtē un, ja nepieciešams, jānosaka trokšņa līmeņi, kādiem darbinieki tiek pakļauti
  • Trokšņa mērījumu paraugiem ir jāuzrāda darbinieka faktiskā ekspozīcija
  • Riska novērtējumu un trokšņa mērījumus ir jāveic kompetentai personai / pakalpojumu sniedzējam piemērotos intervālos
 • Pieļaujamā ekspozīcijas robežvērtība
  • Veicot riska novērtējumu, īpaša izmanība ir jāpievērš tālāk norādītājam.
   • • Trokšņa ekspozīcijas līmenis, tips un ilgums, tostarp impulsa troksnis
   • • Ekspozīcijas robežvērtības un ekspozīcijas darbības vērtības
   • • Jebkāda ietekme saistībā ar darbinieku, kas pieder īpaši jutīgām riska grupām, veselība un darba drošība
   • • Informācija par trokšņu emisiju un kontroles pasākumiem
   • • Piemērotu dzirdes aizsarglīdzekļu ar atbilstošu skaņas vājināšanu pieejamība
   • • Tikai un vienīgi darba devēja pienākumos ietilpst dzirdes aizsarglīdzekļu lietošanas ieviešanu noteiktās teritorijās
  • Veselības uzraudzība, tostarp audiometriskās pārbaudes, ir jāveic, ja darbinieka trokšņu ekspozīcija pārsniedz augstāko ekspozīcijas darbības vērtību, un jāpiedāvā kā profilaktisks pasākums darbiniekiem, kuru ekspozīcija pārsniedz zemāko ekspozīcijas darbības vērtību

Papildus pamatinformācijai

Lejupielādēt trokšņu ekspozīcijas infografiku*** (PDF, 167,21 KB)

Darba devēji var izvēlēties proaktīvas politikas, lai aizsargātu pakļautos darbiniekus. Vislabākās trokšņu mērījumu prakses

 • 3M darba vietas trokšņu robežvērtību infografika

  Samaziniet robežvērtības
  Daži darba devēji ir izvēlējušies ieviest ekspozīcijas robežvērtības zem zemākajām ekspozīcijas darbības vērtībām kā papildu aizsargpasākumu, lai labāk pasargātu darbiniekus no trokšņu izraisīta dzirdes zaudējuma.

  Plānojiet uz priekšu
  Uzturiet jaunākos trokšņu mērījumu datus, atkārtojot mērījumus reizi gadā, divos gados vai ātrāk, ja tiek nomainīts aprīkojums vai personāls. Atkārtojiet trokšņu mērījumus pēc inženierijas vadības ierīču ieviešanas. Reizi gadā kalibrējiet trokšņu mērierīces. Veiciet kalibrēšanas pārbaudes pirms un pēc katra mērījuma, lai pārbaudītu ierīču uzticamību.

  Esiet rūpīgs
  Veiciet pietiekami daudz paraugu mērījumu, lai nodrošinātu, ka trokšņu mērījumi uzrāda darbinieka faktisko ekspozīciju. Tam var būt nepieciešama statistikas paraugu ņemšanas pieeja. Dokumentu teritorijas un darbus, kuru trokšņu līmeņi un/vai ekspozīcijas ir mazākas par LEX,8h 80 dB(A), kā arī tās, kuru trokšņu līmeņi un/vai ekspozīcijas ir virs LEX,8h 85 dB(A).

  Izmantojiet savus rezultātus
  Izveidojiet trokšņu mērījumu reģistru datubāzi, kurai var viegli piekļūt un kuru var laika gaitā uzturēt. Periodiski pārskatiet trokšņu mērījumu rezultātus: identificējiet trokšņu līmeņu vai darba uzdevumu izmaiņas, kas norāda uz papildu uzraudzības vajadzību.

  Saņemiet palīdzību
  Apsveriet līguma noslēgšanu ar trokšņu speciālistu, lai lūgtu sniegt norādes un pieprasītu detalizētus mērījumus, par kuriem darba devējam nav zināšanu. Iesaistiet darbiniekus trokšņu problēmu un risinājumu noteikšanā.

  * Noise Exposure Infographic Copyright 3M 2017. Visas tiesības paturētas


Vai esat apsvēris?

 • Trokšņu ekspozīciju neatbilstība
  Cik ļoti trokšņu ekspozīcijas atšķiras?
  • Vai katrai darba kategorijai ir piešķirts dienas laika svērtais vidējais trokšņu ekspozīcijas līmenis?
  • Vai esat mērījis visas darba vai sezonālās trokšņainās aktivitātes?
  • Vai ir ņemtas vērā darba maiņu ilguma izmaiņas?
  • Vai ir skaidrs, kuri darbi NAV jāiekļauj dzirdes saglabāšanas programmā (DzSP)?
 • Trokšņu ekspozīciju samazināšana
  Vai to var uzlabot?
  • Vai zemākās trokšņu robežvērtības var pielāgot uzņēmuma politikai?
  • Vai varat izmantot trokšņu mērījumu rezultātus, lai noteiktu trokšņu kontroles projektus?
  • Vai troksnis traucē darbinieku saziņai?
 • Trokšņu ekspozīciju aizsardzība
  Kurš pārzina troksni?
  • Vai darbinieki zina savu darba vietu trokšņu ekspozīcijas un kā sevi pasargāt?
  • Vai trokšņu mērījumu rezultāti ir daļa no dzirdes pārbaužu ierakstiem?
  • Vai ir izvietotas zīmes, brīdinot darbiniekus par augsta trokšņa teritorijām, un izsniegti piemēroti dzirdes aizsarglīdzekļi?
  • Vai darbinieki zina, kā un kad valkāt savus dzirdes aizsarglīdzekļus kā daļu no kontroles pasākumiem?

SVARĪGA PIEZĪME.

Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.