Согласие на обработку персональных данных

Я даю свое согласие АО «3М Россия» (место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, Офисный парк «Comcity») на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, в том числе биометрических (фотографии, снятые на профессиональных и деловых мероприятиях с участием АО «3М Россия» или организованных АО «3М Россия»), любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, трансграничную передачу компаниям группы 3М (включая США и иные страны, не обеспечивающие адекватную защиту персональных данных), блокирование, удаление, уничтожение, автоматизированную обработку для целей, указанных ниже, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе. Я подтверждаю, что данное согласие является информированным, сознательным и добровольным.

Персональные данные, предоставленные мною в настоящем согласии, а также в иных документах, направленных мной в АО «3М Россия», могут использоваться АО «3М Россия», а также третьими лицами по поручению АО «3М Россия», в целях оформления и исполнения договорных обязательств, рассылок периодических печатных изданий, рекламных материалов, информации о выставках, конференциях, семинарах и иных профессиональных мероприятиях, привлечения к участию в перечисленных мероприятиях, в целях осуществления смс-рассылок, размещения на Интернет-сайтах, в периодических печатных изданиях, иных общедоступных источниках, осуществления иной маркетинговой и рекламной деятельности. АО «3М Россия" может передавать персональные данные в объеме, необходимом для целей обработки партнерам и аффилированным лицам для целей, указанных в настоящем Согласии.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно в течение неограниченного срока, если только не будет отозвано. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления в АО «3М Россия» письменного документа об отзыве. В этом случае персональные данные будут уничтожены в течение 2 (двух) месяцев с даты поступления уведомления, а их обработка будет прекращена за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Sazinieties ar mums!

Nosūtiet mums ziņu!

3M Klientu apkalpošanas dienestā strādā īpaši apmācīti speciālisti, ar kuriem Jūs varat konsultēties saistībā ar zobārstniecības metodēm, klīnisko problēmu risināšanu un aprīkojuma tehnisko apkopi, tostarp:

  • tehnisko atbalstu saistībā ar visiem 3M zobārstniecības produktiem;
  • izglītību un apmācību saistībā ar produktiem;
  • tehnisko literatūru, produktu lietošanas instrukcijām un Drošības datu lapām (DDL);
  • ceturkšņa un citām akcijām;
  • produktu kvalitāti.

Visi lauciņi ir obligāti aizpildāmi, ja vien nav norādīts, ka tos iespējams aizpildīt pēc izvēles.

  • Informācija, kuru Jūs norādāt šajā sadaļā „Sazinieties ar mums!”, tiks izmantota, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu un mūsu Tīmekļa privātuma politikā minētajā kārtībā.

    Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācija (tostarp sākotnējā un turpmākā atbilde) var tikt pārsūtīta uz kādu ASV bāzētu serveri metrikas un uzglabāšanas mērķiem. Ja Jūs nepiekrītat šādam Jūsu personīgās informācijas izmantošanas veidam, lūdzu, neizmantojiet „Sazinieties ar mums!” sistēmu!

Paldies par Jūsu ziņojumu! Tas tika veiksmīgi nosūtīts. 3M sniegs Jums atbildi 24 līdz 48 stundu laikā.

Mūsu mērķis ir sniegt Jums atbildi 24 līdz 48 stundu laikā, tomēr attiecībā uz noteiktiem jautājumiem mums var būt nepieciešams vairāk laika, lai mēs varētu Jums sniegt atbilstošu atbildi.

Adrese un norādījumi

3M Latvija

K.Ulmaņa gatve 5

LV-1004 Rīga


Sazinieties ar 3M Dental!

Informatīvais tālrunis

+371 67066120

+371 67066120

Uz 3M informatīvo tālruni zvaniet darba dienās laika posmā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

3M Latvija
K.Ulmaņa gatve 5
LV-1004 Rīga